ss

เทคนิคการออมเงิน: การจัดทำงบการเงินประจำปีอย่างง่าย


เทคนิคการออมเงิน:  การจัดทำงบการเงินประจำปีอย่างง่าย

การจัดทำงบการเงินประจำปีอย่างง่าย เป็นการวางแผนงบประมาณอย่างง่ายภายใน 1 ปี โดยเริ่มจากการแสดงรายละเอียดรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทุกเดือนและไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือน เช่น ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนลูก และเสื้อผ้าในช่วงเดือนที่ใกล้เปิดเทอม การจ่ายค่าของขวัญในช่วงปีใหม่ งานแต่งงานของเพื่อหรือญาติ ๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวต่างจังหวัดช่วงฤดูร้อน เป็นต้น

การวางแผนงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี จะทำให้ท่านสามารถวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายว่าเกินหรือขาดเท่าไร เพื่อปรับการหารายได้ ปรับการใช้จ่าย และการออมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นกรอบงบประมาณให้คุณผู้อ่านและครอบครัวปฏิบัติให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ ผลลัพธ์ของการปฏิบัติจะทำให้คุณผู้อ่านสามารถปรับงบประมาณของท่านในอนาคตได้ สำหรับการบริหารการเงินของท่าน ถ้าท่านปฏิบัติตามวิธีต่าง ๆ เหล่านี้ ชีวิตก็จะมีความพอเพียงและเป็นสุขขึ้นอย่างแน่นอน

เทคนิคการออมเงิน: ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน

จะทำให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนครอบครัวมีรายรับ-รายจ่ายอะไรบ้าง คนเราส่วนมากมักจะหลงลืม (ไม่สนใจที่จะจดจำ) ดังนั้น บัญชีครัวเรือนจะช่วยเตือนความจำให้เรารู้ถึงการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัว ให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยโดยวางแผนการเงินของครอบครัวได้รับผลดีก็คือ ข้อมูลที่ได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือน จะช่วยให้เราสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินในเดือนถัดไปได้ การรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน ทำให้เรามองเห็นหนทางในการนำข้อมูลบัญชีครัวเรือนไปประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวได้ จากประโยชน์จากการทำบัญชีครัวเรือนสามารถทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น แล้วเราจะรอช้าอยู่ไย ขอให้คุณมีความตั้งใจและเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้เลย.. เพื่อครอบครัว

เทคนิคการออมเงิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน