ss

เทคนิคการออมเงิน: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

เทคนิคการออมเงิน: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

หากเราต้องการมีชีวิตอนาคตที่มั่นคง และมีความสุขในบั้นปลายชีวิต การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่บุคคลสามารถนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ประสบปัญหาทางการเงินขึ้นมาเสียก่อน จึงจะเริ่มลงมือวางแผนทางการเงิน หรือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีเท่านั้น เราทุกคนสามารถเริ่มต้นวางแผนทางการเงินได้ในทุก ๆ ช่วงอายุ ไม่สำคัญว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ยิ่งรู้จักว่างแผนทางการเงินตั้งแต่ในวัยเด็กก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้รู้คุณค่าของเงินและมีวินัยทางการเงิน รู้จักหา รู้จักออม และรู้จักใช้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาย่อมมีภูมิคุ้มกันที่ดี ที่จะทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
การวางแผนทางการเงินเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับทุกคน เราควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงินของตนเองอย่างรอบด้าน ทั้งในการหาเงิน การใช้เงิน การเก็บรักษา และการเพิ่มมูลค่าเงินอย่างชาญฉลาด ที่สำคัญเราต้องลงมือปฏิบัติด้วย

>> การวางแผนการเงินของบุคคลมี 2 ระยะคือ

- แผนระยะสั้น (Short-term or Current Planning)
  แผนระยะสั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการบริหารสภาพคล่อง
- แผนระยะยาว (Long-term Planning)
  การวางแผนระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานะความมั่นคงในอนาคต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน