ss

เทคนิคการใช้เงินและออมเงิน

 เทคนิคการใช้เงินและออมเงิน

การลงมือปฏิบัติที่ทุกคนคิดว่าเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าสำหรับตนเอง ในส่วนนี้ได้มีการนำประสบการณ์ของตนเองที่ทำอยู่มาร่วมเสนอแนะว่าอย่างไรโดย มองไปในภาพรวมได้ดังนี้

ในตรงนี้ได้มีท่านที่ให้ความสำคัญกับวันหยุดว่าเราควรที่จะพักผ่อนอยู่ ที่บ้านเพราะว่าการออกไปนอกบ้าน การไปเดินห้างนั้นทำให้เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นในครอบครัว เป็นการลดกิเลสของตนเองลงทำให้ตัวเรานั้นประหยัดเงินได้อีก นอกจากนี้แล้วยังมีการเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆตามความถนัดและความเหมาะสม ของแต่ละคน ดังนี้ การเก็บเงินโดยฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทำใหได้เงินปันผลสูง การลงทุนในกองทุนรวม LTF การทำประกันชีวิต การฝากธนาคาร การซื้อพันธบัตร ทุกอย่างที่กล่าวมาและที่ทุกคนลงมือทำต่างบอกว่าทำเพื่อรองรับสำหรับอนาคต เพราะไม่มีใครควาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น

การออมอีกอย่างที่ได้จากสมาชิกกลุ่มคือ การใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว นอกจากนั้นยังมองหาแหล่งเก็บเงินออมเพิ่มเติม เช่นการฝากธนาคาร การซื้อพันธบัตรชนิดต่างๆ แบ่งการใช้เงินให้เหมาะสมตามความจำเป็นของตนเอง มองเห็นคุณค่าของเศษสตางค์และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำไปแลก เป็นธนบัตรหรือนำไปบริจาคให้แก่คนที่ไม่มีรายได้ซึ่งมองว่าเป็นการทำบุญ อย่างหนึ่ง  และอีกเรื่องหนึ่งคือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และการซื้อทองคำสะสมไว้เราทำอย่างไรบ้างในการใช้เงินใหคุ้มค่า 


สิ่งที่เราจะต้องตระหนักว่าทำไมเราต้องออมและใช้อย่าง คุ้มค่าและถ้าหากเราไม่ลงมือทำจะเกิดอะไรขึ้นหลากหลายเหตุผลที่ทำให้เราต้องออมและใช้เงินอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มองว่าตนเองนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องประหยัดในตอนนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าวันข้างหน้าจะได้มีเงินสะสมไว้ใช้เพิ่มมากขึ้นเพราะมองว่าอนาคตตนเองนั้นจะ ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่รายได้ของเรานั้นลดลง เนื่องจากว่าเราอายุมากขึ้นทำงานได้น้อยลง เราจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าตั้งแต่เข้าสู้วัยทำงาน
มองความจำเป็นของการใช้เงินในแต่ละครั้งว่าจะใช้ให้คุ้มค่าอย่างไรจะแบ่ง ส่วนไหนบ้างที่จำเป็นก่อน/หลัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงสำหรับตนเองและครอบครัวในอนาคต
มองจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองในอดีตที่ผ่านมา  ยังมีกิเลสอยู่มีบ้างที่เล่น ( การพนัน ) โดยไม่คำนึงถึงวันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไร เคยวางแผนการใช้เงินในชีวิตไว้แต่ยังไม่เคยลงมือปฏิบัติต้องเรียนรู้และ คำนึงถึงคุณค่าให้เพิ่มมากขึ้น

เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศโดยการเก็บสะสมเศษเหรียญ แล้วนำไปแลกเป็นธนบัตรเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้น มองถึงความเสี่ยงของการใช้เงินที่ไม่เหมาะสม
เสี่ยงต่อการเป็นหนี้สิ้นเพิ่ม เสี่ยงต่อการไม่มีเงินใช้เมื่อยามจำเป็น
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมามองหาแหล่งบริหารเงินและการสะสมออมเงินใน รูปแบบต่างๆ   การออมในประกันชีวิต การเห็นคุณค่าและความสำคัญของการซื้อประกันเพื่ออนาคต

การออมเงินในรูปแบบต่างๆ

การทำประกันชีวิต
การซื้อพันธบัตร
การฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
การซื้อกองทุนชนิดต่างๆ


คิดเพื่ออนาคตข้างหน้า
การลงทุนกับการศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
กำหนดการเล่นและใช้เงินอย่างคุ้มค่า
มองคุณค่าของเงินว่าเราจะทำอะไรให้เพิ่มมูลค่า
นำเศษสตางค์มาแปลงมูลค่าเป็นธนบัตร
การลงทุนใหเงินทำงานแทนเรา
การใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า
การใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

ที่มา : *http://gotoknow.org/blog/harn4/177860

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน