ss

เลือกกองทุนแบบไหนให้โดนใจคุณ

กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ มีความน่าสนใจในการลงทุนแตกต่างกันไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

            - กองทุนปิด เป็นกองทุนรวมที่เปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเมื่อจัดตั้งโครงการ มีกำหนดอายุโครงการแน่นอน เช่น 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี เป็นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ บริษัทที่จัดการเปิดขายจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการมักนำเอาหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์

            - ส่วนกองทุนเปิด เป็นกองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มีกำหนดอายุโครงการ สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ จึงทำให้กองทุนเปิดเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด

            - กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือการหากดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยทั่วแล้วกองทุนรวมตราสารแห่งนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า

            - กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นกองทุนที่สามารถเก็บเงินไว้ใช้ยามบั้นปลายชองชีวิต คล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุระส่วนตัว ทำงานอิสระ หรือบริษัทไม่ได้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ คุณก็สามารถทำได้หรือถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วต้องการสะสมเพิ่มเพื่อได้สิทธิทางภาษีเต็มที่ ก็สามารถซื้อหน่วยลงทุนนี้ได้ ซึ่งผู้ลงทุนนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกินกองทุนละ 500,000 บาท การลงทุนของ RMF กำหนดให้ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้ในแต่ละปี

            - กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเล่นหุ้น แต่ขาดความรู้ความชำนาญ ไม่กล้าเสี่ยงแบบเต็ม ๆ และไม่มีเวลาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นตลอดเวลา ผู้ซื้อสามารถซื้อกองทุนนี้เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน และจ่ายเงินในรูปแบบเงินปันผลและผู้ลงทุนสามารถนำเงินลงทุนมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกินกองทุนละ 500,000 บาท ได้เช่นเดียวกัน ซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนั้น ส่วนจะประหยัดภาษีได้เท่าไรก็ขึ้นกับฐานภาษีของแต่ละคน ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่งประหยัดได้มาก แต่ไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการลงทุน

            - ลงทุนกับพันธบัตรรัฐบาล การซื้อพันธบัตรรัฐบาลถือเป็นการลงทุน พันธบัตรรัฐบาลเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ พันธบัตรเพื่อการลงทุน พันธบัตรเพื่อการกู้ยืม และพันธบัตรออมทรัพย์ โดยพันธบัตรในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นพันธบัตรเพื่อการกู้ยืม ซึ่งออกมาเพื่อแก้ไขภาวะขาดดุลงบประมาณการเงิน ส่วนพันธบัตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากคนทั่วไปก็คือ พันธบัตรออมทรัพย์ เพราะถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการออมเงินของคนยุคนี้เลยก็ว่าได้

            สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อลงทุนซื้อพันธบัตร ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่แน่นอน โดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตามแบบและระยะเวลาของพันธบัตรที่ซื้อ แล้วยังไม่มีความเสียงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนอีกด้วย นอกจานี้ยังมีสภาพคล่องในการลงทุน โดยสามารถนำพันธบัตรมาขายก่อนครบกำหนดได้ หลังจากพันธบัตรมีอายุครบหนึ่งปี นับจากวันเปิดจำหน่ายวันแรกของแต่ละครั้ง ทั้งนี้ราคาขายคืนขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ ขณะนั้น แต่แนะนำว่าให้ถือไว้จนครบกำหนดจะดีกว่า เพราะถ้าขายก่อน นอกจากจะไม่ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดแล้ว ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย ที่สำคัญสามารถใช้เป็นหลักประกันให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงินได้

            - ลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตร เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นกลางมากที่สุด เพราะคุณจะได้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำ แต่ทว่าไม่สูงเท่าหุ้นกู้หรือการเล่นหุ้น ซึ่งตราสารหนี้และพันธบัตรจะมีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยให้ ควรเลือกตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง บางคนเลือกซื้อกองทุนในต่างประเทศ เพราะคิดว่าเป็นทางหนีรอดจากเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทย ซึ่งคุณต้องตระหนักว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ตกต่ำทั่วโลก ต้องดูรายละเอียดและวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง

บริหารเงิน บริหารภาษี

            ตอนนี้มีแนวคิดใหม่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนระยะยาวที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ วีนี้ได้ทั้งผลตอบแทนและลดหย่อนภาษี สำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป ซื้อกองทุนแล้วนำเงินส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้ เช่น ซื้อกองทุนไป 10,000 บาท จะได้เงินคืนมา 1,500 บาท เข้ากระเป๋า จะนำเงินส่วนนี้ไปออมต่อหรือจับจ่ายก็ได้ มีแต่ได้กับได้ล้วน ๆ

            การลงทุนในกองทุนต่าง ๆ เป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเงินของเราในระยะยาว แถมช่วยให้เราบริหารภาษีที่ต้องจ่ายให้รัฐในแต่ละปี และเป็นเครื่องมือที่ดีในการบังคับเราให้ออมเงิน ทำให้มั่งมีมากขึ้น ๆ

Money Tips : ซื้อพันธบัตรรัฐบาลทำอย่างไร

            - ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวมาแสดงด้วย
            - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
            - เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com , www.bot.or.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน