ss

ทางเลือกในการลงทุนกับกองทุนรวม

สำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและต้องการทำให้เงินบัญชีนั้นมียอดเพิ่ม คุณพ่อและคุณแม่ยุคใหม่มักจะให้ความสำคัญกับการลงทุน ซึ่งการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ก็ให้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป แต่สำหรับผู้ที่มีความสนใจลงในในกองทุนรวม แต่ยังไม่มีความเข้าใจหรือไม่แน่ใจว่าการลงทุนในรูปแบบดังกล่าว จะมีความเสี่ยงและมีผลตอบแทนเป็นอย่างไร ฉบับนี้ดิฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาฝากคะ ก่อนที่จะลงทุนในกองทุนรวมคุณจะต้องรู้จักกองทุนรวม เพื่อศึกษาว่ากองทุนประเภทไหนเหมาะสมกับตนเอง และน่าลงทุนมากที่สุด โดยการตัดสินใจว่าจะลงทุนกับกองทุนใดนั้นจะต้องพิจารณาและศึกษาเรื่องความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และพึงพอใจกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากการลงทุนในแต่ละปะเภทนั้นมีความเสี่ยงน้อยและมากต่างกัน
รู้จักกองทุน
เมื่อพูดถึงเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่กำลังจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ยังไม่เข้าใจว่า กองทุนรวมนั้นคืออะไร ไม่ต้องงงค่ะ ดิฉันกำลังจะบอกว่า กองทุนรวมนั้นเป็นเครื่องมือในการลงทุนชนิดหนึ่ง ที่จะนำพาผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนในตราสารแห่งทุน คือ การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ฯลฯ
นอกจากนี้แล้วก็ยังมีการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ รวมทั้งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้แก่ ตราสารแสดงสิทธิประเภทต่างๆ
อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมสามารถแบ่งได้ตามประเภทต่างๆ ดังนี้ กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมมีประกัน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว และกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ ฯลฯ
นอกจากนี้แล้วยังมีกองทุนต่างๆ ที่สถาบันการเงินมักจะมีไว้รองรับความต้องการของนักลงทุนทั่วไป สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดของกองทุนแต่ละประเภทนั้น บริษัทเงินทุนต่างๆ มักจะให้ความกระจ่างคุณได้เป็นอย่างดีที่สุด ว่าคุณควรจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทไหน
การลงทุนมีความเสี่ยง
การลงทุนในกองทุนมักจะมีความเสี่ยงแทบทั้งสิ้น นักลงทุนไม่ควรมองเฉพาะกำไรและผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว จะต้องเผื่อใจไว้รับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอแนะนำว่าการลงทุนนั้นคุณควรมีการบริหารความเสี่ยง โดยกระจายเงินลงทุนไปยังหุ้นและตราสารหนี้การเงินหลายๆ ประเภท ซึ่งจากผลการวิจัยโดยทั่วไปพบว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยในการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้นสูงกว่าที่ได้จากการออมเงินปกติ ดังนั้นนักลงทุนหน้าใหม่ที่มีเงินออมไว้ในกระเป๋า หากต้องการให้งอกเงยในอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ย ก็ควรจะลงทุนในลักษณะที่มีการบริหารความเสี่ยงก็จะดีกว่านะคะ
เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวม มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่สูงสุดจนถึงต่ำสุด ดังนั้นนักลงทุนและผู้สนใจลงทุน สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ตรงกับความต้องการของตนเอง และก่อนอื่นเลยดิฉันขอแนะนำให้มีการศึกษาให้รอบคอบ ซึ่งในปัจจุบันนี้การลงทุนในกองทุนรวมนั้น มีมืออาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ทำหน้าที่คอยดูแลจัดการลงทุนให้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและสามารถติดตามวัดผลได้ หากคุณเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขอแนะนำให้เข้าไปปรึกษากับมืออาชีพดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงินต่างๆ มักจะมีผู้ให้บริการด้านนี้อยู่แล้วค่ะ
ลดความเสี่ยงในการลงทุน
เมื่อมีความเข้าใจในกองทุนรวมอย่างถ่องแท้และมีที่ปรึกษา มืออาชีพแล้ว ขั้นตอนต่อไป ดิฉันขอแนะนำให้คุณคิดหาวิธีในการลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยสามารถทำได้ด้วยการกระจายลงทุนไป ในหลักทรัพย์หลายประเภท เช่น ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลายประเภท เนื่องจากหากเกิดสถานการณ์ลงทุนผันผวนราคาตลาดของบางหลักทรัพย์ลดลง แต่ราคาตลาดของบางหลักทรัพย์ก็อาจจะเพิ่มขึ้น ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมไม่ถูกกระทบกระเทือนมากนัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการลงทุนในกองทุนรวมแล้ว มีผลกำไรขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ดิฉันเชื่อว่าหลายคนย่อมต้องการให้เกิดกำไรเมื่อใดก็ตามที่มีกำไร กองทุนรวมจะคืนกำไร และผลประโยชน์ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น กำไรส่วนเกินทุน (Capital Gain)
นอกจากนี้แล้วผลกำไรอาจออกมาในรูปแบบของเงินปันผล (Dividend) คือ จำนวนเงินที่กองทุนจัดสรรคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนมีผลกำไรในการดำเนินงาน
คิดก่อนลงทุน
สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังลังเลหรือไม่แน่ใจว่าจะลงทุนอย่างไร ดิฉันขอแนะนำให้คุณรีบศึกษาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์อย่างเร่งด่วน ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ดิฉันขอยกตัวอย่างกองทุนรวมประเภทต่างๆ เพื่อให้คุณได้ศึกษาและเปรียบเทียบกัน 
เริ่มต้นจากกองทุนปิด (close-end fund) เป็นกองทุนรวมที่เปิดให้มีการจองซื้อเพียงครั้งเดียว เมื่อจัดตั้งโครงการ มีกำหนดอายุโครงการแน่นอน เช่น 3 ปี 5 ปี 7 ปี 10 ปี เป็นต้น
การลงทุนในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่ ถอน หน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ แต่ทั้งนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการมักนำเอาหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ส่วนกองทุนเปิด (open-end fund) นั้นเป็นกองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได้ ไม่มีกำหนดอายุโครงการสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ จึงทำให้กองทุนเปิดเป็นที่นิยมมากกว่ากองทุนปิด
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตั๋ว เงินคลัง ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้บริษัทเอกชน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดังกล่าวลงทุนได้ โดยทั่วไปแล้วกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีความเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนรวมที่มีนโยบาลลงทุนในตามสารทุน จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกว่า
การลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีรูปแบบและวิธีการทำงานของแต่ละกองทุนนั้นหลากหลายมาก จึงต้องเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องศึกษา ดิฉันขอแนะนำว่าผู้ที่สนใจจะต้องลงมือศึกษาให้ละเอียดและรอบครอบ อย่าหลงเชื่อคำแนะนำของใครง่ายๆ ควรจะต้องรู้จักกองทุนนั้นๆ เป็นอย่างดีด้วย
(บทความโดย ดร.กฤษติการ คงสมพงษ์, นิตยสารดวงใจพ่อแม่)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน