ss

เทคนิคการออมเงิน: เราจะเพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเราได้อย่างไร

เทคนิคการออมเงิน: เราจะเพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเราได้อย่างไร

ความมั่งคั่ง : เราสร้างขึ้นมาอย่างไร

วิชาการด้านการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลระบุไว้ว่า ความมั่งคั่งหมายถึง ขนาดของสินทรัพย์สุทธิของบุคคล ซึ่งมาจากสินทรัพย์รวมของบุคคลหักออกด้วยหนี้สินของบุคคล และการบริหารความมั่งคั่งของบุคคลหมายถึง กระบวนการจัดการให้เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของสินทรัพย์สุทธิ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับตนเอง หรือลูกค้าในระยะเวลาต่าง ๆ

หากคุณลองสังเกตนิสัยของบรรดาเศรษฐีหลาย ๆ คน ก็จะเห็นว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยที่คล้าย ๆ กัน ที่ช่วยเนรมิตความเป็นเศรษฐีให้กับเขาคือ เขารู้จักใช้ รู้จักเก็บ ซึ่งเราสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่าง ช่วยให้ตัวเองเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ ด้วยหนึ่งสมองสองมือและสองขาของเรา

สูตรหรือหลักการสำคัญอันเป็นแก่นที่จะทำให้ตัวเองมั่งคั่งได้อย่างแท้จริงนั่นคือ [เทคนิคการออมเงิน]

ความมั่งคั่ง (เงินคงเหลือ) = รายได้ ค่าใช้จ่าย

จะเห็นได้ว่าตัวแปรสำคัญสู่ความมั่งคั่งทางการเงินก็คือ เงินคงเหลือหรือเงินออม ซึ่งผูกโยงโดยตรงกับรายได้และค่าใช้จ่าย
ดังนั้น หากเราต้องการเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินก็สามารถทำได้ 2 ทางนั่นคือ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ดังนั้น สิ่งที่สำคัญอย่างมากคือคุณต้องเข้าใจฐานะการเงินของตัวเอง

กลุ่มคนที่มีความมั่งคั่งต่างตื่นตัวกับการรับรู้รายได้ในบัญชีส่วนตัว และรู้ว่าการไหลเวียนของเงินที่ไหลเข้า – ออกในบัญชีเป็นอย่างไรและควรวางแผนทางการเงินอย่างไร

“ก่อนจะเริ่มต้นวางแผนทางการเงินนั้น เราจะต้องรู้ว่ารายรับของเรานั้นมีความสม่ำเสมอแค่ไหน มีส่วนเกินมากกว่ารายจ่ายหรือไม่ รวมถึงมีการกันเงินเผื่อสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เพียงพอที่จะทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งเงินที่ตั้งใจเก็บไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งหากเราละเลยขั้นตอนนี้ไปก็ยากที่จะถึงเป้าหมายได้”

โดยสรุปหากท่านต้องการที่จะมั่งคั่ง ท่านต้องบริหารจัดการร่ายจ่ายของตัวเองให้มีความเหมาะสมก่อน เพื่อที่จะขยับเพิ่มเติม “เงินออม” หรือความมั่งคั่งของตัวเองให้มีการสะสมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และรายจ่ายอะไรบ้างที่ต้องพิจารณา และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น อาทิ ค่าบุหรี่ ค่ากาแฟ น้ำอัดลม เป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณรายจ่ายที่ไม่จำเป็น [เทคนิคการออมเงิน]

สมมุติรายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าน้ำอัดลมราคา 15 บาทต่อกระป๋อง ที่ท่านต้องซื้อดื่มเป็นประจำทุกวัน ค่าใช้จ่ายน้ำอัดลมปีก็จะเท่ากับ 5,475 บาท หากดื่มต่อเนื่อง 10 ปี จะเป็นเงินทั้งสิ้น 54,750 บาท (คิดแบบในกรณีที่ค่าน้ำอัดลมไม่ขึ้นราคาและอัตราเงินเฟ้อคงที่)
คนที่สามารถสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งได้คือ คนที่รู้จักหา คือรู้จักวิธีใช้ความสามารถของตนเองในการหารายได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างจำเป็นไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นหลักคิดสำคัญ รู้จักเก็บแบ่งรายได้ที่หามาได้ไว้ประมาณ 25 % เพื่อในการออม

ข้อคิดดี ๆ : “การใช้จ่ายเงินของคุณในวันนี้ คือตัวกำหนดอนาคตทางการเงินของคุณในวันข้างหน้า” “ที่สำคัญกว่านั้น การเริ่มต้น (เก็บออมและลงทุน) ก่อนย่อมจะมีชัยไปกว่าครึ่ง”
[เทคนิคการออมเงิน]

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้องกับการออมและการลงทุน